Јавна набавка нафтних деривата за возила 3/2017

На основу члана  60.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  добара бр. 01-316 од 30.05.2017. године

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ

објављује:

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке нафтних деривата за возила у отвореном поступку

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом уговору