OGLAS

Broj: 01- 541

Dana: 28.09.2017.

Na osnovu člana 7.  Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave  («Službeni glasnik RS» br.1/2015) kao i saglasnosti Komisije za kadrove Ministarstva zdravlja RS br.112-01-986/2017-02, raspisuje se 

OGLAS za poslove
1. MЕDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

 I

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka  privremeno odsutnog radnika.

  1. Medicinska sestra – tehničar …………………………………. 1 izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: IV stepen stručne spreme, medicinska sestra – tehničar, položen stručni ispit.

II

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

  • Prijava na oglas sa kratkom biografijom-CV
  • Fotokopiju lične akrte
  • Original ili overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi
  • Original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • Original ili overenu fotokopiju licence za rad izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u Komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

III

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs) kao i na web stranici Doma zdravlja Sečanj www.domzdravljasecanj.rs

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas važi od 28.09.2017.- 05.10.2017.g.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Sečanj, ul. Partizanski put bb, 23240 Sečanj, sa naznakom „Prijava na oglas“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dom zdravlja Sečanj

Direktor

                                                                                           Dr Jasmina Šešlija