JН МВ 10 2017

На основу члана 55. ст.1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара – лабораторијски материјал под  бројем 01-625 од 17.11.2017. године

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ

Партизански пут  бб, 23240 Сечањ објављује

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал

редни бр. 10/2017

Преузмите документацију: JNMV 10 2017 Poziv za podnosenje ponuda, JNMV 10 2017 Konkursna dokumentacija и JN 10 2017 Tabele DZ Secanj.

Контакт особе: Костић Кристина тел:062/8058-480 или на e-mail laboratorijadomzdravljasecanj@gmail.com и Субић Мирјана  тел.062/8058-120 или на e-mail racunovodstvo@domzdravljasecanj.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1 ******************

Pitanja i odgovori-portal

ИЗМЕНЕ  ***********************************

JN-10-2017-Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

JN-10-2017-Poziv za podnosenje ponuda-Izmenjen

JN-10-2017-Konkursna dokumentacija-Izmenjena

JN-10-2017-Tabele-Izmenjen

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2 ******************

Pitanja i odgovor 2

***********************************************

ЈНМВ 10 2017 Одлука о додели уговора

JНМВ 10 2017 Odluka o obustavi postupka

****************************************

JN-10-2017 Obavestenje o zakljucenim ugovorima