Конкурс за заснивање радног односа

Дом здравља Сечањ

Партизански пут бб

Сечањ

Дана: 25.09.2018.

Број:1-527

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15),  расписује се

ОГЛАС
за послове

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТМЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на одређено време, до 2 године

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

1. Завршен фармацеутски факултет смер медицински биохемичар

2. Да има положен стручни испит

3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе

4. Да је држављанин Републике Србије

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на неодређено време,

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца : 2.
Врста радног односа: радни однос на одређено време, до 2 године,

Радно време: пуно, 40 часова недељно


Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати под редним бројем 2. и 3. треба да испуњавају и следеће посебне услове:

  1. завршен  медицински факултет,
  2. положен стручни испит,
  3. упис у именик коморе 
  4. дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе.

Заинтересовани кандидати који конкуришу за радна места под редним бројем 1., 2., и  3. подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
  • Уверење о положеном стручном испиту.
  • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске коморе
  • Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор

Шешлија др Јасмина