Конкурс за заснивање радног односа

Дом здравља Сечањ, Партизански пут бб, Сечањ

Дана: 29.10.2018. / Број: 1-592

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15),  расписује се

 ОГЛАС
за послове

  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА – ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на одређено време,

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 1. завршен  медицински факултет,
 2. завршена специјализација из педијатрије,
 3. положен стручни испит – лиценца,
 4. положен специјалистички испит,
 5. најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Заинтересовани кандидати који конкуришу, подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте,
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о завршеном медицинском факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Уверење/Диплома о положеном специјалистичком испиту,
 • Потврда о оствареном радном искуству.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу:

Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор, Шешлија др Јасмина