КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Objavljeno: 05.03.2021.

Дана: 05.03.2021. Број: 256

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (“Службени гласник” РС бр. 1/15),  расписује се:

К О Н К У Р С

за заснивање радног односа

1. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
 

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено време, 

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

  1. завршен  правни факултет,
  2. положен стручни испит,
  3. пожељно радно искуство у струци.

Заинтересовани кандидати који конкуришу подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • фотокопија личне карте,
  • фотокопију дипломе о завршеном факултету,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • уверење о држављанству,

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања (до 13.03.2021.). Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

в.д. директора, Шешлија др Јасмина