КОНКУРСИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Objavljeno: 29.03.2022.

На порталу Националне службе за запошљавање објављени су конкурси за запошљавање следеће садржине:

Дом здравља Сечањ, Партизански пут бб, Сечањ

Дана: 29.03.2022.

На основу чланова 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (Службени гласник РС бр. 96/19 и 58/2020), те чланова 6.-8. Колективног уговора Дома здравља Сечањ 933/1 од 28.10.2021.године, а у складу са Кадровским планом расписује се

ОГЛАС
за запослење

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца: 1(један)

Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 1. завршен  медицински факултет,
 2. положен стручни испит,
 3. упис у именик Kоморе,
 4. дозвола за рад – лиценца издата од надлежне коморе.

Заинтересовани кандидати који конкуришу подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Kоморе,
 • Уверење о држављанству,
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

в.д. директора, др Шешлија Јасмина

**************************************************************************

Дом здравља Сечањ, Партизански пут бб, Сечањ

Дана: 29.03.2022.

На основу чланова 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (Службени гласник РС бр. 96/19 и 58/2020), те чланова 6.-8. Колективног уговора Дома здравља Сечањ 933/1 од 28.10.2021.године, а у складу са Кадровским планом расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

1. Доктор медицине специјалиста- Изабрани лекар за децу - 1 извршилац

Радни однос се заснива на одређено време, због повећаног обима посла.

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

Услови:

- завршен медицински факултет

- положен специјалистички испит из педијатрије

- положен стручни испит

Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

1. пријаву са кратком биографијом

2. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

3. Оверену фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту

4. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту          

5. оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

6. доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

7.  доказ о имунизацији Хепатитис Б                 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

в.д. директора, др Јасмина Шешлија