INTERNI KONKURS ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE LEKARA

Objavljeno: 19.07.2022.

Dom zdravlja Sečanj

Broj: 651

Datum: 19.07.2022.

Na osnovu člana 174. i 175. ,člana Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik”RS 25/19)  člana 49. Zakona o radu ( „Službeni glasnik RS“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014; 13/2017-odluka US; 113/2017  i 95/2018 – autentično tumačenje te člana 28. i 29. Pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenih u Domu zdravlja Sečanj broj 1105/1 od 28.12.2020. godine raspisuje se:

 

INTERNI KONKURS ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DVE SPECIJALIZACIJE IZ PEDIJATRIJE

U skladu sa Planom stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika Doma zdravlja Sečanj za 2022. godinu koji je usvojio Upravni odbor Doma zdravlja Sečanj, a na koji je saglasnost dao Zavod za javno zdravlje Zrenjanin kandidati mogu da se prijave za sledeće specijalizacije:

 1. Specijalizacija iz pedijatrije - 2

Uslovi:

 1. doktor medicine u radnom odnosu na neodređeno vreme
 2. završen medicinski fakultet
 3. završen pripravnički staž
 4. položen stručni ispit

Dokumentacija potrebna za konkurs:

 1. Dva primerka overene fotokopije diplome o završenom fakultetu ( ukoliko kandidat nije još uvek dobio diplomu već ima uverenje, potrebno je da dostavi potvrdu fakulteta da je diploma u izradi)
 2. Dva primerka overene fotokopije uverenja o položenom stručnom ispitu
 3. Dva primerka overene fotokopije izvoda iz matične knjige venčanih ukoliko je došlo do promene ličnog imena
 4. Fotokopija lične karte
 5. Potvrda da je kandidat u stalnom radnom odnosu u DZ Sečanj

Kriterijumi:

 1. Prosečna ocena studiranja
 • od 7,00-8,00 -    5 bodova
 • od 8,01-9,00 -    15 bodova
 • od 9,01- 10.00 -  20 bodova
 1. Radni staž u zdravstvenim ustanovama
 • preko 10 godina radnog staža     20 bodova
 • od 5 do 10 godina radnog staža  15 bodova
 • od 1 do 5 godina staža                 5 bodova
 1. Godine života kandidata računajući navršene godine na dan isteka roka za podnošenje prijave
 • do 35 godina života                       20 bodova
 • od 35 godina do 40 godina života 15 bodova
 • preko 40 godina života                   5 bodova
 1. Dužina studiranja
 • od 5 do 7 godina  20 bodova
 • od 7 do 8 godina  15 bodova
 • preko 8 godina      5 bodova
 1. Ocena kvaliteta rada koju određuje direktor sa načelnikom Službe.

-maksimalno 35 bodova.

Fotokopije koje se dostavljaju moraju biti overene.

ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE JE 27.07.2022.GODINE DO 15H.

Molbu uz potrebnu dokumentaciju dostaviti u pisarnicu Doma zdravlja radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili putem pošte preporučeno na adresu Doma zdravlja sa naznakom ,, Prijava na interni konkurs”

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 v.d. direktora

dr Jasmina Šešlija