KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - VOZAČ SANITETSKOG VOZILA

Objavljeno: 27.07.2022.

Дом здравља Сечањ

Партизански пут бб, Сечањ

Дана: 27.07.2022. Број: 689

На основу чланова 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (Службени гласник РС бр. 96/19 и 58/2020), те чланова 6.-8. Колективног уговора Дома здравља Сечањ 933/1 од 28.10.2021.године, а у складу са Кадровским планом расписује се

ОГЛАС
за запослење

 

1. ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на одређено време

Радно време: пуно 40 часова недељно

Опис послова:  У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

Услови за заснивање радног односа:

1. Завршена средња школа

2. Положен возачки испит «Б» категорије

3. Да је држављанин Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Уверење о држављанству
  • Лекарско уверење о претходном  прегледу

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор, Шешлија др Јасмина