ОГЛАС ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ

Objavljeno: 19.09.2022.

Дом здравља Сечањ
Партизански пут бб
Сечањ
Дана: 16.09.2022.
Број: 868
На основу чланова 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
(“Службени гласник” РС бр. 96/19 и 58/2020), те чланова 6.-8. Колективног уговора
Дома здравља Сечањ 933/1 од 28.10.2021.године, а у складу са Кадровским планом
расписује се

ОГЛАС
за запослење

1. ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на одређено време
Радно време: пуно 40 часова недељно
Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Дома здравља Сечањ
Услови за заснивање радног односа:
1. Завршена средња школа
2. Положен возачки испит «Б» категорије
3. Да је држављанин Републике Србије
Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
 Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 Фотокопија личне карте
 Фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 Фотокопију возачке дозволе
 Уверење о држављанству
 Лекарско уверење о претходном прегледу
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа
којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на
адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се
разматрати.

                                                                                                                  Директор
                                                                                                        Шешлија др Јасмина