КОНКУРСИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Objavljeno: 08.04.2024.

Дом здравља Сечањ, Партизански пут бб, Сечањ

Број: 304, Дана: 08.04.2024.

На основу чланова 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (Службени гласник РС бр. 96/19 и 58/2020), те чланова 6.-8. Колективног уговора Дома здравља Сечањ 933/1 од 28.10.2021.године, а у складу са Кадровским планом расписује се

ОГЛАС за запослење

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено до повратка запослене са породиљског одсуства

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 1. завршен  медицински факултет,
 2. положен стручни испит,
 3. упис у именик Kоморе,
 4. дозвола за рад – лиценца издата од надлежне коморе.

Заинтересовани кандидати који конкуришу подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Kоморе,
 • Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.
в.д. директора, др Шешлија Јасмина

 

******************************************************************

Дом здравља Сечањ, Партизански пут бб, Сечањ

Број: 303, Дана: 08.04.2024.

На основу чланова 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (Службени гласник РС бр. 96/19 и 58/2020), те чланова 6.-8. Колективног уговора Дома здравља Сечањ 933/1 од 28.10.2021.године, а у складу са Кадровским планом расписује се

ОГЛАС за запослење

1. СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено до 31.05.2024.године

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

Заинтересовани кандидати који конкуришу подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.
в.д. директора, др Шешлија Јасмина